آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

مشاوره با وقت قبلی

آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی (آتما)

 آنچه در زندگی امروز بسیار مهم و تاثیر گذار است و آنچه که به سبب پیشرفت تکنولوژی و تغییرات سریع بافت جوامع  بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و یا حتی می توان گفت آسیب دیده است ارتباطات میان افراد در جامعه است . به سبب این تغییرات سریع و در بسیاری موارد مضر آرامش روانی و روحی افراد نیز مورد صدمه قرار گرفته است .

بر آنیم تا با تمرکز بر این نیاز و مهارت مهم به با تکیه بر قدرت خودآگاهی و یادگیری انسان با ایجاد و بهبود روابط میان فردی ، اسباب آرامش روانی افراد و جامعه را برآورده سازیم .

میثم لسانی - روانشناس